Regulamin Voucherów

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERÓW

ORGANIZATOR – PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998259, REGON: 523446656, NIP: 9522233311, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł

PROMOCJA – niniejsza promocja polegająca na udostępnieniu możliwości zakupu Voucherów uprawniających do aktywacji Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych przez PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w serwisie Organizatora studiotanca.pl, prowadzonej pod nazwą „Voucher Prezentowy”

VOUCHER – indywidualny alfanumeryczny kod rabatowy uprawniający posiadacza do zniżki podczas nabycia Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych oferowanych przez PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w serwisie studiotanca.pl, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; przez konsumenta należy rozumieć również przedsiębiorcę na prawach konsumenta, tj. osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

POSIADACZ – osoba realizująca Voucher

TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej oferowane na Stronie.

USŁUGA CYFROWA – usługę oferowaną na Stronie pozwalającą na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

TOWAR Z ELEMENTAMI CYFROWYMI – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie

STRONA – serwis internetowy studiotanca.pl prowadzony przez PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998259, REGON: 523446656, NIP: 9522233311, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł,

RAGULAMIN STRONY – regulamin Strony prowadzonej przez Organizatora pod adresem: www.studiotanca.pl

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki Promocji w tym warunki realizacji Voucherów, uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz Stronie.

3. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami.

§3. Warunki realizacji Vouchera

1. Organizator w ramach Promocji umożliwia Uczestnikowi Promocji zakup Vouchera prezentowego za pomocą kreatora na stronie www.studiotanca.pl. Vouchery przekazywane są uczestnikom z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w niniejszym regulaminie.

2. Vouchery zniżkowe przesyłane będą w formie pliku PDF z indywidualnym numerem.

3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Organizatora.

4. Wartość zniżki jest określona indywidualnie oraz przypisana do danego Vouchera.

5. Promocja trwa od 20.11.2023 r. do czasu zakończenia jej przez Organizatora.

6. Liczba Voucherów nie jest limitowana.

7. Voucher zakupiony w ramach promocji uprawnia Posiadacza do aktywacji dostępu do Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych oferowanych przez Organizatora.

8. Posiadacz Vouchera w celu jego realizacji zobowiązany jest rejestracji na Stronie Organizatora oraz wpisania kodu podczas dokonywania zakupu.

9. Ważność Vouchera określona jest datą widniejącą na nim.

§4. Reklamacje

Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej znajduję się w Regulaminie strony pod adresem: www.studiotanca.pl.

§5. Informacja RODO

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności pod adresem: www.studiotanca.pl/polityka-prywatnosci

§7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu strony.

times