Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz bezpieczeństwie danych osobowych użytkownika serwisu: studiotanca.pl (dalej Strona).

§1 Definicje

 1. Administrator PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998259, REGON: 523446656, NIP: 9522233311, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł. 
 2. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. 
 3. Polityka – niniejsza Polityka prywatności opisująca szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez Użytkownika. 
 4. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
 5. Strona – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem https://studiotanca.pl/
 6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

§2 Podstawowe informacje

 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony Administrator zbiera dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług.
 2. Administrator przetwarza Dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:

a) legalizmu – Administrator przetwarza Dane osobowe wyłącznie w oparciu o podstawę prawną oraz w zgodzie z prawem;
b) rzetelności – Administrator przetwarza Dane osobowe rzetelnie i uczciwie;
c) transparentności – Administrator przetwarza Dane osobowe w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;
d) minimalizacji oraz adekwatności – Administrator przetwarza Dane osobowe w konkretnych celach, nie więcej niż jest to potrzebne oraz nie dłużej niż potrzeba;
e) Bezpieczeństwa – Administrator przetwarza Dane osobowe zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych;

§3 Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych przez Stronę 

Dane osobowe wszystkich osób korzystających ze Strony przetwarzane są przez Administratora w następujących celach: 

Korzystanie ze Strony

 1. W celach umożliwienia komentowania materiałów zamieszczanych na Stronie – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. W celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), związany z prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony.
 3. W celach statystycznych oraz analitycznych, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne) – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Użytkownikom treści gromadzonych na Stronie – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. W celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ochronie jego praw.

Formularz kontaktowy

 1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Marketing

 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS, w szczególności w przypadku wyrażenia zgody na newsletter, wyrażenia zgody na wykorzystanie plików cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe). Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w przypadku, gdy Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. Dane osobowe są przetwarzane:

a) w celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania, w tym z wykorzystaniem profilowania, jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w związku z wyrażoną zgodą Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
b) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Stronie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;

 1. W celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach społecznościowych (takich jak Facebook/Instagram/Youtube/TikTok) na zasadach określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes.

Pliki cookie

 1. Administrator w ramach Strony korzysta z plików cookie.  

a) Ciasteczka techniczne: niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Strony oraz umożliwiają takie funkcjonalności jak utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony;
b) Ciasteczka marketingowe: pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie działań marketingowych, mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz optymalizacji treści reklamowych; 
c) Ciasteczka analityczne: wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie korzystania z witryny przez Użytkowników;

 1. Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są wykorzystywane w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie ciasteczek.

§4 Zakres przetwarzania danych osobowych

Administrator będzie przetwarzać następujące Dane osobowe Użytkownika: 

 1. W przypadku przesłania wiadomości drogą mailową lub za pośrednictwem formularza -Administrator będzie przetwarzać dane, które będą w tej wiadomości zawarte. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie.
 2. W przypadku newslettera – Administrator będzie przetwarzać dane w postaci adresu e-mail. Zapis na newsletter jest dobrowolny i w każdym czasie można z niego zrezygnować.
 3. W przypadku założenia konta użytkownika, newslettera – Administrator będzie przetwarzać dane podane w formularzu rejestracyjnym, a w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania.
 4. W przypadku opublikownia komentarza na Stronie – Administrator będzie przetwarzać dane w postaci imienia oraz adresu e-mail. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie.
 5. Pozostałe dane, które Administrator będzie przetwarzać:

a) Adres IP i inne dane zapisywane w plikach cookies. Przekazanie danych w ten sposób następuje dobrowolnie, a Użytkownik w każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies;
b) API zewnętrznych partnerów. Strona może korzystać z API (interfejsów programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne, reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu przetwarzania danych użytkowników;

 1. W przypadku polubienia, dołączenia lub innych podobnych działań Użytkownika profilu Administratora u w mediach społecznościowych Administrator będzie przetwarzał dane Użytkownika, które zostały podane w danym medium i do których Administrator będzie posiadał dostęp. 
 1. W przypadku świadczenia usług drogą elektroniczną – Administrator będzie przetwarzać dane podane w formularzu zamówienia, niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, adres zamieszkania. Podanie wskazanych danych jest dobrowolne, lecz stanowi warunek złożenia zamówienia oraz zawarcia umowy. 

§5 Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub organizacji międzynarodowej

 1. Przewidywanymi odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:

a) upoważnieni pracownicy Administratora;
b) podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne i świadczące usługi IT na rzecz Administratora w tym oprogramowanie obsługujące konta użytkowników;
c) podmioty prowadzące newsletter Administratora;
d) podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi pocztowe lub kurierskie;
e) podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne, archiwizacji dokumentów, podatkowe, rachunkowe;
f) w przypadku wyrażenia zgody na ciasteczka marketingowe, dane zapisane w plikach cookies, będą przekazane do partnerów reklamowych Administratora;
g) w przypadku wyrażenia zgody na ciasteczka analityczne, zapisane w plikach cookies, będą przetwarzane przez dostarczający oprogramowanie do analizy ruchu na stronie Administratora (np. Google Analytics);

w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania Danych osobowych.

 1. Dane osobowe mogą być przekazane poza EOG. Przekazanie danych może mieć miejsce w związku ze zlecaniem wykonania określonych usług podmiotom mającym siedzibę poza EOG lub przetwarzającym dane poza EOG. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie do takich państw trzecich tj. państwa poza EOG lub podmiotów w państwach trzecich tj. państw poza EOG, w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych, zastosowano w umowach z tymi podmiotami standardowe klauzule ochrony danych lub zastosowano odpowiednie inne zabezpieczenia, o których mowa w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.  W związku z powyższym Użytkownik może zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń lub informację o miejscu ich udostępnienia.

§6 Termin przechowywania danych

 1. W przypadku przekazania Danych osobowych w wiadomości przesłanej drogą mailową lub za pośrednictwem formularza – Administrator będzie przetwarzać dane do momentu złożenia żądania usunięcia tych danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania, jeżeli zrealizowany został prawnie uzasadniony interes Administratora. 
 2. W przypadku zapisania na newsletter – Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe do momentu cofnięcia przez Użytkownika subskrypcji.
 3. W przypadku założenia konto Użytkownika – Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe do momentu usunięcia prze użytkownika konta.
 4. W przypadku skomentowania materiałów Administratora – Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe do momentu usunięcia komentarza.
 5. W przypadku złożenia zamówienia i sprzedażą treści cyfrowych – Administrator będzie przetwarzał Dane osobowe przez okres obowiązywania umowy, ale nie dłużej niż okres przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz okres konieczności wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

§6 Prawa użytkowników

 1. Użytkownik posiada prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do usunięcia danych;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do przenoszenia danych;
f) prawo do wniesienia sprzeciwu;
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem, chyba że przetwarzanie danych odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora;

 1. Realizacja powyższych uprawnień przez osoby, których dane osobowe są przetwarzane może nastąpić poprzez skierowanie pisma na adres Administratora: PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa. 
 1. Jeśli Użytkownik zdecyduje się skorzystać z przysługujących praw, to Administrator przesyła w tej sprawie nasze stanowisko nie później niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku. 
 1. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że przetwarzanie Danych osobowych narusza przepisy RODO.

Data ostatniej aktualizacji polityki prywatności: 20.11.2023 r.

times