Regulamin Programu Lojalnościowego

ORGANIZATOR – PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998259, REGON: 523446656, NIP: 9522233311, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł

PROMOCJA – niniejsza promocja polegająca na udostępnieniu możliwości wymiany punktów na nagrody od wybranych partnerów oraz vouchery do aktywacji Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych przez PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie w serwisie Organizatora studiotanca.pl, prowadzonej pod nazwą „Program Lojalnościowy”.

NAGRODY – wszystkie zniżki od partnerów promocji oraz vouchery do aktywacji Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych, które można otrzymać za zebrane punkty. Przyznawane indywidualnie konsumentowi, niewymienialne na ekwiwalent pieniężny.

PUNKTY– indywidualnie przyznawana wartość liczbowa uprawniająca posiadacza do zniżki podczas nabycia Treści Cyfrowych oraz Usług Cyfrowych oferowanych przez PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w serwisie studiotanca.pl, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

LINK POLECAJĄCY – wygenerowany przez Organizatora odnośnik do Serwisu, odsyłający do strony Serwisu zawierającej atrybuty przypisujące Punkty za zarejestrowanego uczestnika.

KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; przez konsumenta należy rozumieć również przedsiębiorcę na prawach konsumenta, tj. osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej oferowane na Stronie.

USŁUGA CYFROWA – usługę oferowaną na Stronie pozwalającą na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,

b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,

c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

TOWAR Z ELEMENTAMI CYFROWYMI – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie

STRONA – serwis internetowy studiotanca.pl prowadzony przez PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998259, REGON: 523446656, NIP: 9522233311, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł,

RAGULAMIN STRONY – regulamin Strony prowadzonej przez Organizatora pod adresem: www.studiotanca.pl

§2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki Promocji w tym warunki realizacji Nagród, uprawnienia przysługujące osobom biorącym udział w Promocji, a także obowiązki Organizatora.

2. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz Stronie.

3. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie: pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będące konsumentami.

4. Usługi związane z Programem Lojalnościowym są świadczone przez Organizatora na rzecz Uczestnika Promocji bezpłatnie.

5. Organizator ma prawo do aktualizowania, zmiany, wycofywania, dodawania nowych usług lub ograniczenia dostępności lub dostęp do dowolnych Usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu, bez szkody jednak dla uprawnień już uzyskanych przez Uczestnika Promocji.

6. Punkty zebrane w ramach Promocji ważne są do czasu posiadania przez Uczestnika Promocji aktywnego konta na Stronie, bądź do czasu zakończenia Promocji.

§3. Warunki otrzymywania punktów

1. Organizator w ramach Promocji umożliwia Uczestnikowi Promocji otrzymania określonej liczby Punktów.

2. Punkty przyznawane są za:

  • Każdy opłacony miesiąc subskrypcji – 200 Punktów
  • Każde pierwsze odtworzenie lekcji w kursie – 50 Punktów
  • Za każdego użytkownika, który zarejestruje się za pomocą Linku Polecającego i wykupi dowolną usługę cyfrową – 1000 Punktów

3. Punkty oraz Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne w całości lub w części oraz nie podlega zwrotowi na rzecz Organizatora.

4. Wartość zniżki jest określona indywidualnie oraz przypisana do danej Nagrody

5. Promocja trwa od 10.01.2024 r. do czasu zakończenia jej przez Organizatora.

6. Liczba Nagród jest limitowana – jedna na konto użytkownika.

7. Ważność Nagrody określona jest datą podaną w zakładce Moje Konto, Punkty Lojalnościowe oraz w mailu po aktywacji danej Nagrody.

8. W przypadku gdy nowy użytkownik strony wykorzysta odnośnik zawarty w Linku Polecającym, zostanie przeniesiony do strony Serwisu, co spowoduje oznaczenie użytkownika identyfikatorem zawartym w Linku Polecającym i zapisaniem tej informacji w pliku Cookie na komputerze użytkownika. Przypisanie będzie skuteczne do czasu:

  1. wygaśnięcia ważności pliku cookie lub
  2. usunięcia pliku cookie przez użytkownika

§4. Reklamacje

Szczegółowe informacje dotyczące procedury reklamacyjnej znajduję się w Regulaminie strony pod adresem: www.studiotanca.pl.

§5. Informacja RODO

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności pod adresem: www.studiotanca.pl/polityka-prywatnosci

§7. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu strony.

times