Regulamin

REGULAMIN STRONY studiotanca.pl

Strona studiotanca.pl (dalej Strona) jest serwisem prowadzonym przez PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998259, REGON: 523446656, NIP: 9522233311, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.

Dane kontaktowe:

 • Adres pocztowy: PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa 
 • Adres e-mail: kontakt@studiotanca.pl
 • Numer telefonu: +48 690 693 633 (czynny w dni powszednie w godzinach 9:00 – 15:00)

§1. Definicje

Do celów niniejszego regulaminu stosuje się następujące definicje:

 1. KONSUMENT – osoba fizyczna, która zgodnie z art. 22(1) kodeksu cywilnego dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; przez konsumenta należy rozumieć również przedsiębiorcę na prawach konsumenta, tj. osobę fizyczną zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która zgodnie z art. 43(1) kodeksu cywilnego prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.
 3. KUPUJĄCY – konsument, który zawiera umowę sprzedaży w Sklepie Internetowym zamienniki.pl; kupujący jest jednocześnie usługobiorcą.
 4. SPRZEDAWCA – przedsiębiorca prowadzący Stronę objętą niniejszym regulaminem, tj. spółkę PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998259, REGON: 523446656, NIP: 9522233311, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł ; sprzedawca jest jednocześnie usługodawcą.
 5. TOWAR – wszelkie rzeczy, produkty oferowane na Stronie. 
 6. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Kupującego lub Przedsiębiorcy, którego celem jest zawarcie umowy sprzedaży Towaru, przez wskazanie Towaru, rodzaju i jego liczby lub dostarczenia Treści Cyfrowych.
 7. KOSZYK – program informatyczny udostępniany przez Sprzedawcę na Stronie studiotanca.pl, który umożliwia składanie Zamówienia. 
 8. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa przez którą Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność rzeczy (Towaru) i wydać mu rzecz, bądź dostarczyć Treści Cyfrowe lub rozpocząć świadczenie Usługi Cyfrowej, a Kupujący zobowiązuje się rzecz (Towar) lub Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe odebrać i zapłacić Sprzedawcy cenę.
 9. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym (Przedsiębiorcą) a Kupującym (Konsumentem lub Przedsiębiorcą) zawierana bez jednoczesnej fizycznej obecności stron umowy, za pomocą jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 
 10. LOKAL PRZEDSIĘBIORCY – siedziba Przedsiębiorcy, w której sprzedawca – PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa – prowadzi swoją działalność.
 11. TREŚCI CYFROWE – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej oferowane na Stronie.
 12. USŁUGA CYFROWA  – usługę oferowaną na Stronie pozwalającą na:

a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej;
b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi;
c) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;

 1. TOWAR Z ELEMENTAMI CYFROWYMI – towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie.
 2. USŁUGODAWCA – przedsiębiorca prowadzący Stronę objętą niniejszym Regulaminem, tj. spółkę PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998259, REGON: 523446656, NIP: 9522233311, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł; Usługodawca może być jednocześnie sprzedawcą.
 3. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną; Usługobiorca może być jednocześnie Kupującym.
 4. RĘKOJMIA – tryb dochodzenia odpowiedzialności przez konsumenta lub osobę fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.
 5. KODEKS CYWILNY – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tj. z dnia 2 sierpnia 2023 r. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z późniejszymi zmianami).
 6. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późniejszymi zmianami).
 7. KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.
 8. STRONA – serwis internetowy prowadzony przez PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998259, REGON: 523446656, NIP: 9522233311, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł.
 9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony studiotanca. pl prowadzonej przez spółkę pod firmą PELAKI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Celulozy 141A, 04-986 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000998259, REGON: 523446656, NIP: 9522233311, przez sprzedaż towarów na odległość, a także korzystania przez usługobiorców ze Strony, składania zamówień na produkty lub treści cyfrowe lub usługi cyfrowe, uiszczania ceny sprzedaży produktów lub treści cyfrowych, lub usług cyfrowych, dostarczania produktów lub treści cyfrowych lub usług cyfrowych, uprawnień Kupującego do odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji, a także sposób dokonywania zwrotów produktów. 
 2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy następujące usługi:

1. założenie konta użytkownika na Stronie;
2. subskrypcja newslettera, w ramach którego Usługodawca dostarcza informacje handlowe odnośnie oferowanych Towarów lub Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych wraz z aktualnymi promocjami;
3. publikacja komentarzy;
4. dostępu do darmowych materiałów w formie Treści Cyfrowych;
5. sklep internetowy:

a) sprzedaż Treści cyfrowych  oraz Usług Cyfrowych w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych; 
b) sprzedaż czasowego i odnawialnego dostępu do Treści Cyfrowych Usług Cyfrowych w postaci nagrań dźwiękowych lub wizualnych;

6. Inne usługi świadczone przez Usługodawcę umożliwiające nabycie Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych Usługodawcy lub partnerów Usługodawcy w cenach promocyjnych w tym w szczególności program lojalnościowy oparty o system gromadzenia punktów – szczegółowe zasady funkcjonowania programów i promocji są opisane w odrębnych regulaminach.

 1. Usługi, o których mowa w ust. 2 mogą być świadczone płatnie lub bezpłatnie, przy czym w przypadku usług płatnych Usługodawca jednoznacznie wskazuje, że korzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.
 2. Do przeglądania asortymentu Strony oraz składania zamówień na oferowane Treści Cyfrowe lub Usługi Cyfrowe wymagany jest komputer albo inne urządzenie (smartfon, tablet) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemu poprawność działania sklepu w następujących przeglądarkach: Firefox wersja 8.0 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 8.0 lub nowsza, Safari na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność́ przeglądarek: Edge, Mozilla Firefox, Opera, Chrome, Safari może mieć́ wpływ na poprawne wyświetlanie Strony  – celu uzyskania pełnej funkcjonalności Strony rekomendowanym jest ich wyłączenie.
 4. Przeglądanie oferowanego asortymentu oraz treści cyfrowych lub Usług Cyfrowych Strony nie wymaga rejestracji przez użytkownika. Dostęp do niektórych promocyjnych lub bezpłatnych materiałów może być uzależniony od założenia konta użytkownika.
 5. Usługa w postaci subskrypcji newslettera nie wymaga opłaty oraz polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o aktualnych promocjach Usługodawcy. 
 6. Zapisując się na newsletter użytkownik wyraża  zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany adres e-mail. 
 7. Użytkownik może zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili z korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej. 
 8. Użytkownik może publikować komentarze na Stronie przy czym Usługodawca zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy bez podawania przyczyny.
 9. Założenie konta użytkownika jest bezpłatne lecz jest wymogiem dokonywania zakupu na Stronie. Złożenie zamówienia na produkty lub treści cyfrowe lub usługi cyfrowe znajdujące się w asortymencie Strony wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami regulaminu. W tym celu Klient wypełnia on-line formularz rejestracji, podając swój adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, wybrane przez siebie hasło składające się z ośmiu znaków (w tym minimum jednej wielkiej litery, jednej cyfry i jednego znaku specjalnego) oraz numer telefonu, a także zobowiązany jest zaakceptować regulamin Strony. Po zarejestrowaniu się na podany w procesie rejestracji adres e-mail Klienta przesłane zostanie potwierdzenie rejestracji. Rejestracja na Stronie i korzystanie z funkcjonalności Strony są bezpłatne. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego. Kupujący ma obowiązek zachowania w tajemnicy loginu i hasła chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość́ wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta na Stronie.
 10. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane z korzystaniem ze Strony przez Usługobiorcę w celu utrzymania sesji zalogowanego Usługobiorcy oraz do prowadzenia statystyk oglądalności podstron Strony. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej. 
 11. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta na stronie Usługodawcy zawiera umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 12. Usługobiorca, który zarejestrował Konto Klienta na stronie Usługodawcy rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez zgłoszenie żądania usunięcia swojego Konta klienta. Usługodawca usuwa zarejestrowane Konto Klienta lub/i adres e-mail z listy subskrybentów bez zbędnej zwłoki.
 13. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 14. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

1. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, dowodu zakupu, informacji o prawie odstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia od umowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

§3. Warunki sprzedaży

 1. Informacje o produktach oraz Treściach Cyfrowych dostępnych w asortymencie Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Wszystkie ceny towarów w Sklepie Internetowym są podawane w walucie złotych polskich (PLN) i są cenami brutto tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 3. Ceny Towarów znajdujące się na Stronie innych niż Treści Cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym  nie zawierają kosztów dostawy. W takim przypadku koszty dostawy zależą od wybranego sposobu dostarczenia produktu do Klienta, a także od wartości oraz cech zamówionego produktu (m.in. jego wagi i rozmiaru) i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów wraz z kosztami dostawy wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Przedstawiona wówczas informacja na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe opłaty za transport, dostawę lub usługi pocztowe bądź jakiekolwiek inne koszty.
 4. Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę.
 5. Aby umowa sprzedaży mogła zostać zawarta, należy:
 • złożyć zamówienie on-line, tj. na stronie, poprzez dodanie do koszyka produktu za promocją jednego z przycisków funkcyjnych znajdujących się na Stronie;
 • potwierdzić, że jest się świadomym tego, iż zamówienie pociąga za sobą obowiązek dokonania płatności poprzez aktywowanie przycisku “Złóż zamówienie” w ostatnim kroku koszyka zamówień;
 • wpisać dane odbiorcy zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa produktu lub adres email, a także numer telefonu, pod którym Spółka może skontaktować się z Klientem w sprawach związanych z zamówieniem;
 • wpisać dane do faktury, jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona i wysłana faktura VAT. Faktura VAT zostanie wysłana w formie elektronicznej na adres email wskazany na koncie Klienta;
 • potwierdzić zamówienie przyciskiem: „Zamawiam i płacę”;
 • opłacić zamówienie w jednym z dostępnych sposobów płatności. Zamówienia złożone na Stronie mogą być opłacone wyłącznie z góry (przed wysłaniem zamówionego towaru). Zapłaty można dokonać w formie przedpłaty w pełnej wartości zamówienia na rachunek bankowy sprzedawcy, za pośrednictwem operatora systemu Przelewy24, firmę PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny i wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia (w koszyku zamówień);
 • w przypadku wypowiedzenia subskrypcji następuje ona w trybie natychmiastowym z zastrzeżeniem zachowania terminu okresu rozliczeniowego w wykupionej już Usłudze Cyfrowej. Kupujący może o tym fakcie poinformować drogą mailową na adres rezygnacja@studiotanca.pl, poprzez przycisk anuluj w panelu klienta, bądź kontaktując się pod numerem podanym w stopce Strony.
 1. W przypadku czasowego i odnawialnego dostępu do Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, płatność może zostać pobrana w sposób automatyczny za kolejne okresy rozliczeniowe dostępu z rachunku bankowego Kupującego – o pobraniu opłaty w tej formie Kupujący zostanie poinformowany przed złożeniem Zamówienia.
 2. W przypadku wyboru płatności rekurencyjnych czasowy i odnawialny dostępu do Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych będzie przedłużany w sposób automatyczny, aż do momentu rezygnacji.
 3. W przypadku braku płatności za Czasowy i odnawialny dostępu do Treści Cyfrowych lub Usług Cyfrowych, dostęp do usług będzie zawieszony do czasu uregulowania należności.
 4. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie przez Sprzedawcę faktur VAT w formie elektronicznej, na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  Faktury wysyłane będą na adres e-mail wskazany w koncie Klienta. Klient odmówić może akceptacji przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej w dowolnym czasie, w drodze pisemnej lub elektronicznej.

§4. Dostawa zamówień innych niż Treści Cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym

 1. W przypadku Towarów innych niż Treści Cyfrowe niedostarczane na nośniku materialnym, przedmiot zamówienia zostanie dostarczony Klientowi jedynie na terenie Polski, na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu, w zależności od wyboru Klienta, kurierem lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. 
 2. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu, pod który ma być dostarczony przedmiot zamówienia..
 3. W przypadku Towarów innych niż Treści Cyfrowe niedostarczana na nośniku materialnym, w chwili dostawy Sprzedawca dostarcza towary poprzez przeniesienie fizycznego posiadania towarów lub kontroli nad nimi na Kupującego, bez zbędnej zwłoki, po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 30 od dnia zawarcia umowy. 
 4. Przewidywany czas dostarczenia towaru to 1 do 3 dni od dnia następującego po nadaniu przesyłki, w zależności od wybranej formy dostawy. Całkowity i maksymalny termin dostawy towarów nie może przekroczyć terminu 14 dni. 
 5. Po rozwiązaniu umowy sprzedawca bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.
 6. Zamówione towary dostarczane są kupującemu, wedle jego wyboru: firmą kurierską, za pośrednictwem InPost Sp. z o. o. lub usługi Paczkomaty 24/7. Maksymalne wymiary przesyłki paczkomatowej wynoszą 64 cm x 41 cm x 38 cm; dopuszczalna masa przesyłki to 25 kg. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Kupującego w potwierdzonym zamówieniu. 
 7. Koszt dostawy towaru ponosi Kupujący. Koszt dostawy jest zależny od łącznej ceny zamawianych towarów, formy dostawy oraz formy płatności. Kalkulacja ostatecznego kosztu dostarczenia dokonywana jest na pierwszym etapie składania zamówienia online (w koszyku zamówień).

§5. Reklamacje

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec konsumenta za zgodność towaru z zawartą umową sprzedaży, w zakresie określonym  w ustawie o prawach konsumenta oraz kodeksem cywilnym. 
 2. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę wynosi 14 dni.
 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy, konsument jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, wedle własnego wyboru: a) poprzez wypełnienie formularza reklamacyjnego;  wysyłając lub dostarczając osobiście zawiadomienie na adres siedziby lub lokalu Sprzedawcy; wysyłając zawiadomienie na adres e-mail lub ustnie do protokołu w siedzibie lub lokalu Sprzedawcy.
 4. Dla zawiadomień konsument może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik do Regulaminu. Konsument może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie, gdzie wskazane zostaną co najmniej: imię, nazwisko i adres zgłaszającego reklamację, określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego jego rodzaju (np. nazwa, producent, kolor, rozmiar), dowód zakupu reklamowanego towaru, opis niezgodności towaru i termin w jakim wada została dostrzeżona, a w stosownych przypadkach także okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie reklamującego, datę wniesienia reklamacji, podpis zgłaszającego reklamację, w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.
 5. W celu umożliwienia Sprzedawcy rozpoznania reklamacji, konsument zobowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy lub przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki. W przypadku uznania roszczeń zgłaszającego Sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia. 
 6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez przedsiębiorcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.
 7. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 8. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, istniał w chwili ich dostarczenia.
 9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.
 10. Domniemania określone w ust. 7 i 8 nie mają zastosowania, jeżeli:

1. środowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o których przedsiębiorca poinformował go w sposób jasny i zrozumiały przed zawarciem umowy; 
2. konsument, poinformowany w jasny i zrozumiały sposób przed zawarciem umowy o obowiązku współpracy z przedsiębiorcą, w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową w odpowiednim czasie wynika z cech środowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowiązku;

 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.
 2. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawca. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 
 3. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawca uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową. 
 4. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając specyfikę towaru oraz cel, w jakim konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. 
 5. Konsument udostępnia Sprzedawca towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbierze od konsumenta towar na swój koszt. 
 6. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedawca demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt. 
 7. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z towaru, który następnie został wymieniony. 
 8. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 11;
2. Sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową zgodnie z ust. 13-15; 
3. Brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową; 
4. Brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 10-16; 
5. Z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta;

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. 
 2. Sprzedawca zwraca konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny. 
 3. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności towaru z umową jest istotny. 
 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych towarów dostarczonych na podstawie umowy konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez konsumenta wraz z towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie towary zgodne z umową. 
 5. W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania. 
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 7. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową. 
 8. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawca uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. 
 9. Sprzedawca doprowadza treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której przedsiębiorca został poinformowany przez konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta, uwzględniając ich charakter oraz cel, w jakim są wykorzystywane. Koszty doprowadzenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową ponosi Sprzedawca.
 10. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1. Doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do ust. 25; 
2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie ust. 26; 
3. Brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową; 
4. Brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 24-26; 
5. Z oświadczenia przedsiębiorcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość treści cyfrowej lub usługi cyfrowej niezgodnych z umową pozostaje do wartości treści cyfrowej lub usługi cyfrowej zgodnych z umową. Jeżeli umowa stanowi, że treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w częściach lub w sposób ciągły, przy obniżeniu ceny należy uwzględnić czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa pozostawały niezgodne z umową. 
 2. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest istotny. 
 3. Sprzedawca może żądać zwrotu nośnika materialnego, na którym dostarczył treść cyfrową, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Konsument zwraca nośnik niezwłocznie i na koszt przedsiębiorcy. 
 4. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym treść cyfrowa lub usługa cyfrowa były niezgodne z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy konsument z nich faktycznie korzystał.
 5. Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części odpowiadającej treści lub usłudze cyfrowej niezgodnej z umową oraz treści cyfrowej lub usłudze cyfrowej, których obowiązek dostarczenia odpadł wskutek odstąpienia od umowy. 
 6. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny. 
 7. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 8. Niezależnie od prowadzenia postępowania reklamacyjnego, Konsument ma prawo dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.
 9. W razie nieuznania przez Sprzedawcę reklamacji, a Konsument nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu.
 10. Istnieje również możliwość pozasądowego rozstrzygania za pomocą Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Platforma ODR działa pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§6. Korzystanie z prawa odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres 14 (czternastu) dni bez podawania powodów i bez ponoszenia żadnych kosztów z wyłączeniem przypadków zawartych w punkcie 10. niniejszego paragrafu. 
 2. Bieg terminu rozpoczyna się od dnia w którym konsument lub strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów, a w innych przypadkach, w tym w szczególności dostarczania Treści Cyfrowych nie dostarczanych na nośniku materialnym lub Usług Cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.
 3. Oświadczenie konsumenta nie wymaga formy szczególnej. W tym celu wystarczające jest  skorzystanie ze wzoru formularza odstąpienia, określonego w Załączniku do Regulaminu lub złożenie wyraźnego w swojej treści oświadczenia. Termin odstąpienia uważa się za dochowany, gdy konsument wysłał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu. 
 4. W razie odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca bez zbędnej zwłoki, wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, jednak nie później niż w terminie 14 dni, liczonych od dnia w którym został poinformowany o decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot dotyczy również kosztów poniesionej przez Kupującego dostawy towaru, przy czym zwrotowi podlega koszt najtańszego zwykłego dostarczenia towaru. 
 5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta lub przedsiębiorcy do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania. 
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek odesłać towar lub przekazać je sprzedawcy lub osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował sprzedawcę o decyzji odstąpienia od umowy. Termin powyższy uważa się za dochowany, jeżeli konsument odeśle zamówione towary przed upływem okresu czternastu dni.
 8. Zwracane towary powinny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Konsument lub odpowiada za zmniejszenie wartości towarów, które nastąpiło od dnia w którym wszedł w fizyczne posiadanie towarów lub w którym strona trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez konsumenta weszła w fizyczne posiadanie towarów oraz wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z nimi w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości czy sposobu działania towarów.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika.
 10. Konsumentowi zgodnie z art 38 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

1. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; 
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;  
5. w której przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
6. w której przedmiotem świadczenia są towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami; 
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; 
8. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów; 
9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; 
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11. zawartej w drodze aukcji publicznej;  
12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13. o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawca ę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta;
14. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta;

§7. Informacja RODO

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności pod adresem: www.studiotanca.pl/polityka-prywatnosci

§8. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, m.in. Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204).
 2. Regulamin Strony  udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku aktywacyjnego zamieszczonego na stronie głównej Strony oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Istnieje możliwość sporządzenia jego wydruku lub zapisania w formie pliku.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności zmian przepisów prawa lub zmian technologicznych. Zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienie lub zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem zmian w regulaminie. W przypadku braku zgody na zmianę Regulaminu Klient może przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian Regulaminu, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 4. O zmianach regulaminu oraz ich zakresie Sprzedawca zawiadamia zarejestrowanych Kupujących drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 5. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 18.12.2023 r.

Załączniki:

 1. Formularz odstąpienia od umowy – pobierz
 2. Formularz reklamacyjny – pobierz
times